Informácie pre návštevníkov a užívateľov stránky

tieto zásady majú za cieľ informovať, akým spôsobom Občianske združenie LAVUTAIČO: 37896016, so sídlom 9. mája 9, 974 01 B. Bystrica (ďalej ako „OZ LAVUTA“) zhromažďuje, spracúva, používa a odovzdáva Vaše osobné údaje (spoločne ďalej „spracúvanie osobných údajov“) najmä v súvislosti s Vašim používaním webovej stránky www.influenceris.sk . Osobnými údajmi sa rozumejú informácie týkajúce sa určitej osoby, ktorú je možné na základe týchto informácií, prípadne v spojení s ďalšími informáciami, identifikovať.         

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom údajov je Občianske združenie LAVUTAIČO: 37896016, so sídlom 9. mája 9, 974 01 B. Bystrica, ktorá určuje, akým spôsobom a za akým účelom sa osobné údaje spracúvajú

Aké Vaše osobné údaje a za akým účelom spracúvame?

V nižšie uvedenej tabuľke je uvedené aké osobné údaje, z akého dôvodu a za akým účelom OZ LAVUTA spracúva o užívateľoch.

registrácia na portáli – informácie pre užívateľov

Osobné údaje (Kategórie a príklady) Účel spracúvania Právny základ spracúvania

Základný kontaktný údaj: emailová adresa, meno a priezvisko, ulica, PSČ, mesto, telefonický kontakt.

využívanie služieb a funkcií portálu registrácia užívateľa na portáli Prevádzkovateľa a poskytnutie služby zo strany Prevádzkovateľa
zaradenie do databázy Prevádzkovateľa pre jeho interné potreby
oprávnený záujem Prevádzkovateľa
     

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa vyplýva z rôznych technických, administratívnych a prevádzkových dôvodov, ako napríklad zabezpečenie obsahu, s cieľom zlepšiť webovú stránku Prevádzkovateľa a jej funkčnosť; pre správu webovej stránky; pre interné operácie vrátane riešenia problémov, analýzu dát, testovania, výskumu a štatistické účely a prieskumy.

Z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje?

OZ LAVUTA získava osobné údaje, ktoré následne spracúva, priamo od užívateľov. Minimálny rozsah získaných osobných údajov je emailová adresa užívateľa, meno a priezvisko, ulica, PSČ, mesto, telefonický kontakt.

Zdieľame Vaše údaje s ďalšími osobami?

Osobné údaje užívateľov nie sú zdieľané s tretími osobami.

 

Odovzdávame osobné údaje do krajín mimo EÚ/EHP?

Osobné údaje užívateľov nie sú odovzdávané do krajín mimo Európsky hospodársky priestor (EHP).

Ako sú Vaše osobné údaje zabezpečené?

OZ LAVUTA za účelom zaistenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov užívateľov využíva moderné IT bezpečnostné systémy. OZ LAVUTA udržuje vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov a proti náhodnej strate či poškodeniu osobných údajov. Prístup k osobným údajom užívateľov je umožnený len osobám, ktoré ich potrebujú, aby mohli plniť svoje pracovné povinnosti a sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?

OZ LAVUTA uchováva osobné údaje návštevníkov a užívateľov iba po dobu, počas ktorej ich potrebuje na účel, na ktorý boli zhromaždené.

Doba spracúvania osobných údajov návštevníkov webovej stránky

OZ LAVUTA spracúva Vaše osobné údaje na základe návštevy webovej stránky po dobu 3 rokov od uskutočnenia návštevy.

Doba spracúvania osobných údajov užívateľov služieb a funkcií portálu Prevádzkovateľa

OZ LAVUTA spracúva Vaše osobné údaje na základe dobrovoľnej registrácie na portáli do doby trvania registrácie z dôvodu používania služieb portálu a nasledujúce 3 roky z dôvodu interných procesov Prevádzkovateľa.

Súhlas udelený užívateľmi služieb a funkcií portálu Prevádzkovateľa

Pokiaľ OZ LAVUTA spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, bude doba spracúvania doba trvania registrácie z dôvodu používania služieb portálu a nasledujúce 3 roky z dôvodu interných procesov Prevádzkovateľa alebo dovtedy, kým súhlas užívateľ neodvolá pred uplynutím uvedenej lehoty.

Aké sú Vaše práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov?

Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to predovšetkým Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ustanovuje najmä nasledujúce práva dotknutých osôb:

  • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sú používané ich osobné údaje a aké sú ich práva,
  • právo kedykoľvek bezplatne odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov a to poštou, e-mailom, alebo aj osobne na našej adrese uvedenej nižšie,
  • právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním zo strany OZ LAVUTA
  • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
  • právo na vymazanie osobných údajov, predovšetkým ak (i) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie; (ii) bol odvolaný súhlas k ich spracúvaniu; (iii) bolo dotknutou osobou oprávnene namietané ich spracúvanie; (iv) boli spracúvané nezákonne; alebo (v) musia byť vymazané podľa právnych predpisov;
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak (i) dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov po dobu, kým OZ LAVUTA neoverí ich správnosť; (ii) spracúvanie je protizákonné; (iii) ak ich OZ LAVUTA už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje dotknutá osoba na účely uplatnenia svojich právnych nárokov alebo (iv) dotknutá osoba namieta proti ich spracúvaniu po dobu, kým OZ LAVUTA neoverí, či oprávnené záujmy OZ LAVUTA prevažujú nad záujmami dotknutej osoby;
  • právo podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov v prípade, že sú spracúvané na účely oprávnených záujmov OZ LAVUTA;
  • právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi pri splnení zákonných podmienok;
  • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že OZ LAVUTA porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov.